Gorenjska Bike MOK - Mestna občina Kranj
Visual 01

O nas

Komisija varno kolesarim

Sklep o ustanovitvi komisije KVK 2019 

Aktualna sestava komisije KVK 

 

1. Aktivnosti v obdobju 2014 - 2018


2014
Na  pobudo Andreja Zalokarja, predsednika REKREATURa-društva za turizem in razvoj kolesarstva (v nad.: Rekreatur), je bil 4.9.2014 ustanovni sestanek koordinacijske skupine 'Kolesarim, varno kolesarim' katere namen je bil izvedba promocijskih akcij za ozaveščanje kolesarjev in dajanje pobud za izboljšanje kolesarske infrastrukture v Mestni občini Kranj.

Sestanka so se, poleg Rekreatura,  udeležili predstavniki Zavoda za turizem Kranj, PU in PP Kranj, KK Sava, SPV Kranj, Medobčinskega inšpektorata, Gorenjskega Glasa, Zavoda za šport Kranj in MO Kranj.

Skupina se konec leta razširi s predstavniki radia Kranj, Kluba študentov Kranj, Društva upokojencev Kranj, mentorjev prometne vzgoje na Osnovnih Šolah in Gimnazije Kranj in šteje 17 članov;


Aktivnosti 

1. Promocija 

 • kolesarska patrulja (predstavnik policije, medijev in skupine) je opozarjala in izvajala anketo med kolesarji, ki so kršili CPP;
 • sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti;

2. Infrastruktura

 • evidentiranje prvih črnih točk kolesarskega omrežja (Marjan Bajt – predstavnik sveta zavoda za šport in mestni svetnik, predstavnik MOK in PU Kranj) z izdelavo predloga njihove ureditve;

2015

3.marca 2015 je skupina s sklepom župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja št. 32-21/2015-(48/01) preimenovana v Komisijo varno kolesarim (KVK) kot svetovalni organ župana katere namen je opozarjati, izobraževati in promovirati kolesarjenje.

Z rebalansom proračuna MO Kranj komisija dobi svojo proračunsko postavko, ki ji omogoča izpeljavo

načrtovanih aktivnosti.   
V skupini delujeta dva mestna svetnika (Marjan Bajt in Jožef Rozman) kar se izkaže za zelo pozitivno.
Člani komisije delujejo prostovoljno in za svoje delo ne prejemajo nobenih odškodnin ali sejnin.

 

Aktivnosti 

1. Promocija

 • ponovitev akcije 'kolesarska patrulja';
 • sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti;
 • ogled stanja kolesarskih povezav v ožjem območju mesta z mestnimi svetniki;
 • izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije 'S kolesom v pomlad' za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, KK Sava, PU Kranj, ZD Kranj, zavarovalnica AS)
 • promocijsko kolesarjenje članov KVK v okviru prireditve Velika nagrada Kranja
 • MO Kranj je s strani Ministrstva za infrastrukturo RS proglašena za najbolj aktivno občino ETM v  Slovenij
 • sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti (ETM) 2015 - Andrej Zalokar postane kot predstavnik MO Kranj lokalni koordinator ETM;
 • KVK pripravi program aktivnosti in koordinira izvajanje - v programu sodelujejo, poleg vseh organizacij članov KVK, še NIJZ, center Korak, ZD Kranj, Ljudska  Univerza, Osnovno zdravstvo Gorenjske = skupaj 18 organizacij in društev
 • izvedba posveta 'Prihodnost kolesarjenja v Sloveniji', v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo in  na njem predstavimo model organiziranosti KVK, ki vzbudi veliko zanimanja. Model predstavimo Občini Ptuj.


2. Izobraževanje

 • na pobudo KVK skupaj s predstavniki UGGJS izvedemo ogled Centra trajnostne mobilnosti v Mariboru in
 • sistema izposoje koles v Velenju;
 • predstavniki KVK se udeležijo izobraževanj o Trajnostni mobilnosti v Ljubljani (CIVINET-Civitas forum) in v Brežicah

 

3. Infrastruktura

 • pregled obstoječih projektov in študij kolesarskega omrežja, ki jih je v preteklosti naročila MOK
 • evidentiranje najbolj kritičnih točk kolesarskega omrežja in predlog njihove odprave s pripravo idejnih projektov (predstavnik KVK Marjan Bajt in predstavniki projektne pisarne, UGGJS in UOP);  
 • v okviru aktivnosti pred vhodom v občinsko stavbo postavimo prva kolesarska stojala, ki sledijo  sodobnim usmeritvam  in s tem zamenjajo površino 4 parkirnih mest za avtomobile
 • pobuda in izvedba ureditve kolesarskega pasu na Cesti 1.maja;
 • obnova kolesarskega pasu pred in za Delavskim mostom;

 

2016
Zbrali smo se na 10 rednih in 3 korespondenčnih sejah, število članov 17, povprečna udeležba na sejah je 59%. Realiziranih je 80% sprejetih sklepov. V proračunu 2016 je bilo za delo KVK predvidenih 24.000,00 EUR. Izkaže se, da je skupina preobsežna (težave s sklepčnostjo) zato predlagamo organom MOK reorganiziranje, ki pa ga do konca mandata KVK ne izvedemo.


Na pobudo Andreja Zalokarja in s podporo župana Boštjana Trilarja na temeljih izkušenj KVK je bil v okviru Sveta gorenjske regije ustanovljen Svetovalni organ za razvoj kolesarstva Gorenjske regije (SORK), ki izvaja aktivnosti promocije, izobraževanja in svetovanja na področju infrastrukture v celotni regiji. SORK vodi Andrej Zalokar.

 

Aktivnosti 

1. Promocija

 • zasnova, vzpostavitev in administriranje spletne strani www.krskolesom.si ;
 • izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije 'S kolesom v pomlad' za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, KK Sava);
 • promocijsko kolesarjenje – sprejem kolesarjev in ambasadorke Anglije, ki so kolesarili iz Kranja do Oldhama (pobrateno mesto). Štart je bil na Oldhamski cesti;
 • šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK in KK Sava);
 • organizacija Evropskega tedna mobilnosti 2016;
 • organizacija zaključne prireditve ETM na državni ravni;
 • predstavitev modela KVK na mednarodni konferenci Civinet Forum v Zagrebu:
 • predstavitev modela KVK in SORK na mednarodni konferenci Franja Academy v Ljubljani;

 

2. Izobraževanje

 • voden ogled kolesarskega omrežja Ljubljane za člane KVK in v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo;
 • udeležba člana KVK (A.Zalokar) na izobraževanju CIVITAS training 2.0 v Amsterdamu;
 • udeležba člana KVK (A.Zalokar) na zaključni prireditvi ETM na evropskem nivoju v Bruslju;
 • udeležba člana KVK (Marjan Bajt) na izobraževanju in ogledu dobrih praks v Bolzanu;

 

3. Infrastruktura

 • sodelovanje pri pripravi sistema izposoje koles (izbira imena sistema izposoje, določitev lokacij prvih 6 postaj, primeri dobrih praks, ogledi na terenu);
 • predlog prometne ureditve za vodenje kolesarjev skozi stari Kranj;
 • sprememba kolesarske steze in prometne ureditve na Koroški cesti od Brionov do hotela Creina
 • ureditev kolesarskega prehoda v križišču Zlato polje (Koroška cesta – Kidričeva cesta)
 • pobuda in priprava predloga kolesarske poti in pasov na relaciji Šenčur – Kranj (ŽP Kranj) – Polica;
 • pobuda za izdelavo kartografske podlage in projekta 'Zasnova kolesarskega omrežja v MO Kranj'

 

2017

Izpeljava 8 rednih in 1 izredne seje. Število članov 16, povprečna udeležba na sejah 54%. Sprejetih je 21 sklepov in od tega 74% realiziranih.

 

Aktivnosti 

1. Promocija

 • promocija sistema KRsKOLESOM v sodelovanju z UGGJS in kabinetom župana MO Kranj
  (priprava in vodenje promocijskih dogodkov, izbira in koordiniranje testne skupine);
 • izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije 'S kolesom v pomlad' za člane klubov društev upokojencev MO  Kranj (KVK, SPV Kranj, KK Sava);
 • sodelovanje pri izbiri novih lokacij KRsKOLESOM;
 • postavitev kolesarnice (prvi intermodalni model v MO Kranj);
 • predstavitev modela spletne strani KRsKOLESOM in evidentiranja črnih točk na posvetu 'Nacionalna kolesarska strategija' v organizaciji Slovenske kolesarske mreže in Inštituta za politiko prostora, Ljubljana;
 • koordinacija in sodelovanje MO Kranj v akciji 'Pripelji srečo v službo'   https://www.pripeljisrecovsluzbo.si/o_projektu.php
 • organizacija in koordinacija aktivnosti ETM 2017;
 • predstavitev 'rikše – pedelec tricikla', kot pilotnega EU projekta  Interreg – LENA 1. Rikšo upravlja podjetje Studio OREH, vodja projekta ja BSC Kranj. Rikša je namenjena promociji trajnostne mobilnosti. Njena uporaba je za MO Kranj brezplačna.
 • sodelovanje pri prijavi MO Kranj na razpis Min. za okolje in prostor za sofinanciranje dogodkov ETM 2018;

2. Izobraževanje

 • šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK, SPV Kranj in KK Sava);
 • sodelovanje v okviru dneva varnosti za vrtce in šole v organizaciji SPV Kranj;
 • udeležba 3 članov KVK na zaključnem srečanju ETM v Slovenj Gradcu;

3. Infrastruktura

- Delavski most / dostopna kolesarska pot na Zasavsko cesto

- Koroška cesta / Stošičev spomenik – Karun

- Orehek / ureditev kolesarskega prehoda in kolesarske poti na Sorško polje

 

2018
Izpeljava 2 rednih sej.  Ostale aktivnosti so bile izvedene po projektnih skupinah (priprava ETM, promocija KRsKOLESOM, infrastruktura, izobraževanje) v katerih so bili udeleženi vsi člani KVK.

 

Aktivnosti 

1. Promocija

 • izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije 'S kolesom v pomlad' za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, SPV Kranj, KK Kranj);
 • koordinacija in sodelovanje MO Kranj v akciji 'Pripelji srečo v službo'
    https://www.pripeljisrecovsluzbo.si/o_projektu.php
 • organizacija in koordinacija aktivnosti ETM 2018;
 • uporaba 'rikše – pedelec tricikla' v starem Kranju v okviru dogodkov 'S Krančkom v mestu' in 'Četrtki ob vodnjaku'. Njena uporaba je za MO Kranj brezplačna.;

2. Izobraževanje

 • šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK, SPV Kranj in KK Kranj);
 • sodelovanje v okviru dneva varnosti za vrtce in šole v organizaciji SPV Kranj;
 • uvedba pilotnega projekta 'PešBUS' / organizirano spremstvo osnovnošolcev na poti v šolo in spodbujanje hoje. Sodelovali sta O.Š. Predoslje in O.Š. Orehek. Projekt se nadaljuje v 2019.  http://www.aktivnovsolo.si/

3. Infrastruktura 

 • Pomoč pri določitvi opreme in izbiri lokacij za postavitev 8 kolesarnic (sofinanciran projekt iz sklada CTN)
 • Izvedba pomožnih kolesarskih pasov na lokalnih cestah na obeh bregovih Save (Čirče-Hrastje in Orehek-Drulovka)
 • Priprava smernic in sodelovanje s projektanti kolesarskih povezav 1- 6, ki so predmet razpisa za CTN
 • Sodelovanje pri razpisu za pešcem in kolesarjem prijazno povezavo med Savskim platojem (žel. Postaja) in mestnim platojem (Globus)
 • Predlog kategorizacije kolesarskih povezav v MOK
 • Priprava predloga potrebnih kolesarskih povezav v MOK

 

 

2. Predlog programa dela KVK za obdobje 2019 – 2023

  

2.1 Promocija

2.1.1. promocija novo uvedenih kolesarskih površin
V letu 2019 je za kolesarsko infrastrukturo namenjen znatni del sredstev. Za njeno izvajanje na terenu je potrebna bistveno večja promocija kot smo jo izvajali do sedaj. Primer je nerazumevanje uvedbe 'pomožnega kolesarskega pasu' na Zasavski cesti kjer so bile najprej hude kritike občanov in šele kasneje razlaga kaj tak ukrep pomeni.

Predlog 1
/

pred vsakim začetkom gradnje, označevanja, spremembe prometnih oznak ipd. je predhodno potrebna kampanja kjer KVK s svojimi člani lahko aktivno sodeluje;

 

 

2.1.2 administriranje spletne strani KRsKOLESOM
Odkar je delovno mesto zapustila uslužbenka, ki je delno administrirala spletno stran (novice, vnos dogodkov..) je stran mrtva in se ne ažuruira. Ob vzpostavitvi spletne strani je delo opravljal zunanji izvajalec, člani KVK smo redno dobavljali novice in druge zanimivosti. Živela je tudi FB stran.

 

Predlog 2 /
Pripravijo se izhodišča in se pridobi izvajalca, ki bo tekoče izvajal administriranje spletne strani. Izhodišča pripravijo člani KVK in uslužbenci kabineta župana in UGGJS.

 

 

2.1.3 promocija trajnostne mobilnosti

Na prireditvah v Kranju v organizaciji raznih društev npr. S Krančkom v mestu, Četrtki ob vodnjaku VN Kranja, Rekreatur, Kolesarski dan, Pozdrav poletju itd. je v največji meri treba izvajati promocijo sistemov KRsKOLESOM, AvntGO, Kranvaja, načrtovanja, način uporabe, promocijo javnih prevozov s ciljem uresničevanja zavez v Celostni prometni strategiji.

 

Predlog 3 /
razmisliti je treba o uvedbi delovnega mesta 'koordinator trajnostne mobilnosti' saj smo do sedaj to področje pokrivali člani KVK in SPV Kranj, ki pa delujemo prostovoljno in nimamo vedno časa za izvajanje potrebnih aktivnosti. Model uvedbe delovnega mesta smo v sodelovanju s SPV Kranj v KVK že pripravili.

 

 

2.1.4 Evropski teden mobilnosti

Priporočamo udeležbo MO Kranj tudi na letošnjem ETM. Februarja bo na Min. za infrastrukturo posvet na temo trajnostne mobilnosti in priprav na ETM 2019, ki se ga bomo nekateri člani 'bivše' KVK udeležili.

 

 

2.2 Izobraževanje

 

2.2.1. S kolesom v pomlad

Nadaljevanje akcij, ki jih smo jih KVK in SPV Kranj v sodelovanju s KK Kranj izvajali v preteklih letih. Cilj akcij je priprava kolesarjev na novo sezono. Izobraževanje obsega teoretični del (seznanitev s prometnimi predpisi, nevarnostmi pri kolesarjenju, osnove prve pomoči) in praktični del kje strokovnjaki KK Kranj svetujejo pravo nastavitev kolesa, način kolesarjenja v skupini, v klanec in druge potrebne spretnosti.

 

2.2.2 Šola varnega kolesarjenja

Nadaljevanje projekta priprave in izobraževanja osnovnošolcev na kolesarski izpit. Projekt izvajamo skupaj KVK, SPV Kranj, PP Kranj in KK Kranj. Istočasno preverjamo in izbiramo varne šolske poti in jih promoviramo.

2.2.3 PešBUS in BiciVLAK

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz (vir: http://www.aktivnovsolo.si/)
Pilotno smo ga izvedli v okviru ETM 2018 in je na obeh testnih šolah požel odobravanje. Projekt bomo mentorjem projektne vzgoje predstavili  14. januarja 2019 na rednem sestanku v okviru SPV Kranj s ciljem, da PešBUS izvedejo vse O.š. v MO Kranj.


Na istem sestanku bi predstavili še projekt BiciVLAK in skušali izvesti pilotno izvedbo v okviru ETM 2019 z eno izmed osnovnih šol. Pri izvedbi bi sodelovali člani KVK, SPV Kranj in KK Kranj.
Kaj je BiciVLAK?

Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo. Z Bicivlakom se tako v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita.

Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.

 

2.2.4 Izobraževanje članov KVK

Izkazalo se je, da je udeležba na seminarjih, delavnicah, konferencah, ki jih v SLO in izven meja organizirajo razne organizacije in katerih kotizacije so minimalne ali brezplačne, zelo koristna. Tako s strani mreženja kot s strani spoznavanja novih spoznanj in izkušenj s področja trajnostne mobilnosti.

 

Predlog 4 /
Treba je najti sistemski način, da se bodo člani KVK in zainteresirani uslužbenci MO Kranj seminarjev lahko udeleževali in da se jim povrnejo razumni potni stroški.

 

2.2.5 Kolesarska kultura in bonton

Z večkratnimi akcijami 'Kolesarska patrulja' je treba kolesarje, ki vozijo v nasprotju s CPP najprej opozarjati (npr. 1 mesec ob začetku kolesarske sezone) potem pa dosledno s policijskimi ali redarski kontrolami kaznovati.

Kolesarji, ki CPP ne upoštevajo namreč delajo velikansko škodo kolesarstvu in ustvarjajo nepotrebni konflikt med njimi, pešci in vozniki vozil.

 

 

2.3 Infrastruktura

 

2.3.1 odprava črnih točk
Z ustreznimi uradi MOK se v največji možni meri odpravljajo 'črne točke', ki jih občani evidentirajo na spletni strni KRsKOLESOM (https://www.krskolesom.si/crne-tocke#p/1). Tako z varnostnega kot tudi s promocijskega vidika je ta aktivnost zelo pomembna.

 

2.3.2 števec kolesarjev

MO Kranj se je zavezala k 35% povečanju števila kolesarjev. Podatka na osnovi česa se bo ta % izračunal pa ni. Ne vemo namreč koliko je dnevnih kolesarjev v mestu ali na podeželju. Štetje kolesarjev je zato nujno.

 

Predlog 5 /
Štetje lahko izvajamo na dva načina:

-          Izvajajo ga študenti ali dijaki na določenih točkah in določenem času;

-          Nabavi se nekaj števcev (zdaj so že po razumnih cenah) in se jih postavi na izbrane – najbolj frekventne lokacije;

 

2.3.3. kolesarnice v Osnovnih šolah

Ob pripravi projekta postavitve 8 kolesarnic (3 O.š.) se je pokazalo, da so le te v vseh preostalih šolah + Gimnaziji Kranj v katastrofalnem stanju in na noben način ne spodbujajo kolesarjenja  otrok v šolo. Prav tako je že velik problem odlaganje skirojev v času pouka.

 

Predlog 6 /

Pripravi se PZI kolesarnic v šolah, ki so iz sedanjega razpisa izpadle. Sredstva za postavitev se skuša dobiti iz proračuna, donacij, sponzorstev…ob primerni promociji je projekt izvedljiv. Koristi za trajnostno mobilnost pa velikanske.

 

2.3.4 idejni projekti
Pripravi se pregled območij, kjer še niso pripravljeni idejni ali izvedbeni projekti za kolesarske poti ali pasove in pristopi k njihovi izdelavi 'na zalogo'. Ko se npr. pokažejo v proračunu razpoložljiva sredstva je to najhitrejši način za izvedbo načrtovanih poti.